Vastgoed in de jaarrekening – vastgoed in eigen gebruik

Vastgoed in eigen gebruik is vastgoed dat wordt aangehouden (door de eigenaar of door de lessee onder een financial leasing) voor gebruik in de productie of de levering van goederen of diensten of voor bestuurlijke doeleinden in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening.

Vastgoed in eigen gebruik wordt in de jaarrekening onder de Materiële vaste activa verwerkt, gepresenteerd en toegelicht. Richtlijn 212 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is van toepassing.

Vastgoed in eigen gebruik wordt binnen de categorie Materiële vaste activa onder de Bedrijfsgebouwen en terreinen opgenomen.

Waardering bij eerste verwerking

De waardering bij eerste verwerking (opname in de financiële administratie) van vastgoed in eigen gebruik geschiedt tegen de kostprijs. De kostprijs bestaat uit de som van de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs en de bijbehorende kosten om het vastgoed op zijn plaats en in de staat te krijgen voor het beoogde gebruik.

De grond waarop het vastgoed staat en het vastgoed zelf worden afzonderlijk verwerkt.

Waardering na eerste verwerking

De waardering na de eerste verwerking geschiedt tegen het kostprijsmodel of het actuele waarde-model.

Kostprijsmodel

Het kostprijsmodel houdt in dat het vastgoed wordt gewaardeerd tegen de kostprijs, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen.

De jaarlijkse afschrijvingen reflecteren de verwachte toekomstige gebruiksduur van het vastgoed en houden rekening met een eventuele restwaarde. De formule luidt: (kostprijs-restwaarde)/gebruikersduur.

Op grond wordt in principe niet afgeschreven.

Bijzondere waardeverminderingen zijn van toepassing wanneer de boekwaarde hoger is dan de realiseerbare waarde (hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde).

Actuele waarde-model

Het actuele waarde-model houdt in dat het vastgoed wordt gewaardeerd tegen de actuele waarde. De actuele waarde is de vervangingswaarde of de bedrijfswaarde (indien deze lager is dan de vervangingswaarde) of de opbrengstwaarde indien er besloten is het vastgoed te verkopen.

De actuele waarde dient regelmatig vastgesteld te worden, om een verschil tussen boekwaarde en actuele waarde per balansdatum te voorkomen.

 

Dit artikel is onderdeel van een serie vastgoed in de jaarrekening:

Dit artikel over vastgoed in de jaarrekening is geschreven in samenwerking met onze partner Boec.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.