Vastgoed in de jaarrekening – onderhanden project

Vastgoed dat voor rekening van een opdrachtgever gehouden wordt en waarvan de constructie zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslaggevingsperiode, is een onderhanden project.

Onderhanden projecten worden in de jaarrekening onder de vlottende activa (separaat van de voorraad) onder een eigen kopje onderhanden projecten verwerkt, gepresenteerd en toegelicht. Richtlijn 221 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is van toepassing.

Onderhanden projecten worden onderverdeeld tussen aanneemcontracten (vaste prijs, eventueel meer- of minderwerk) en regiecontracten (vergoeding voor projectgerelateerde kosten, vermeerderd met een opslag/winstpercentage).

Waardering

Aanneemcontract

Een onderhanden project volgens een aanneemcontract bestaat uit de gerealiseerde kosten plus een winstopslag, minus gedeclareerde termijnen en te voorziene verliezen. Voorts kan er sprake zijn van meer- of minderwerk. De winstneming vindt plaats naar rato van de voortgang. Voorziene verliezen worden direct genomen. Bij aanneemcontracten voor onderhanden projecten geldt dat de projectopbrengsten betrouwbaar dienen te kunnen worden bepaald, de economische voordelen de entiteit toevloeien en zowel de projectkosten als de voor voltooiing te maken kosten betrouwbaar ingeschat kunnen worden. Is dit het geval, dan kan winstneming naar rato van voortgang genomen worden. Is dit niet het geval, dan vindt de boekhoudkundige verwerking tot voltooiing zonder winstneming plaats.

Voorbeeld boekingsgang OHP aanneemcontract

Algemene boekingen, los van het OHP

Voorraden

Aan crediteuren

Salarissen

Aan te betalen salarissen

 

Gebruik materialen en mankracht

OHP

Aan voorraden

Aan dekking salarissen

 

Bepaling stand van het werk (omzet en kostprijs op basis van realisatie)

OHP (omzet minus kostprijs)

Kostprijs omzet

Aan omzet

 

Facturering termijnen

Debiteuren

Aan OHP

 

Regiecontract

Bij regiecontracten voor onderhanden projecten geldt dat de economische voordelen de entiteit dienen toe te vloeien en de projectkosten betrouwbaar dienen te kunnen worden bepaald. De entiteit ontvangt een vergoeding voor projectgerelateerde kosten, vermeerderd met een opslag/winstpercentage.

 

Dit artikel is onderdeel van een serie vastgoed in de jaarrekening:

Dit artikel over vastgoed in de jaarrekening is geschreven in samenwerking met onze partner Boec.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.