Vastgoed in de jaarrekening – vastgoed in voorraad

Vastgoed dat in het kader van de normale bedrijfsvoering voor eigen rekening en risico voor de verkoop aangehouden wordt, wordt in de jaarrekening geclassificeerd onder de voorraden. Richtlijn 220 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is van toepassing.

Vastgoed in voorraad wordt in één van de volgende twee categorieën opgenomen in de jaarrekening:

  1. Voorraad – Vastgoed bestemd voor de verkoop
  2. Voorraad – Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop (onderhanden werk)

 

Waardering

De waardering van vastgoed dat als voorraad gehouden wordt, geschiedt tegen de kostprijs of de lagere opbrengstwaarde of de actuele waarde.

Kostprijs of de lagere opbrengstwaarde

De kostprijs bestaat uit de som van de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs en de bijbehorende kosten om het vastgoed op zijn plaats en in de staat te krijgen. Wanneer de opbrengstwaarde per balansdatum lager is dan de kostprijs, dient gewaardeerd te worden tegen de opbrengstwaarde.

Actuele waarde

De actuele waarde is veelal de vervangingswaarde. De laatst betaalde inkoopprijs geldt als leidraad voor de actuele waarde van de vastgoedvoorraad.

 

Dit artikel is onderdeel van een serie vastgoed in de jaarrekening:

Dit artikel over vastgoed in de jaarrekening is geschreven in samenwerking met onze partner Boec.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.