Regels voor kamerverhuur

Kamerverhuur is aan regelgeving gebonden. De regels zijn onder te verdelen in algemene regels tot drie kamers, algemene regels voor meer dan drie kamers en specifieke regels per gemeente.

Algemene regels tot drie kamers

De algemene regels met betrekking tot kamerverhuur zijn als volgt:

De huurprijs

De huurprijs dient gebaseerd te zijn op de maximale kale huurprijs volgens het puntensysteem. Het verhogen van de verhuurprijs van een lopend huurcontract kan jaarlijks. U notificeert de huurder hiervan twee maanden van tevoren schriftelijk. De verhoging dient te passen binnen de maxima als berekend volgens het puntensysteem.

Privacy

Een huurder heeft recht op privacy. Dit betekent onder andere dat u de kamer niet zonder toestemming mag betreden. Ook mag de huurder het gehuurde afsluiten.

Staat van de woning

Vanaf de start van de verhuur zorgt u voor een woonruimte zonder gebruiken. De huurder is verantwoordelijk voor kleine reparaties (bijvoorbeeld het licht vervangen). De verhuurder is verantwoordelijk voor grote reparaties (bijvoorbeeld een lekkage van het dak).

Servicekosten

Per kalenderjaar en binnen zes maanden van dat jaar verstrekt de verhuurder een overzicht van de servicekosten. Een voorschotbedrag kan – indien noodzakelijk in verband met hogere servicekosten dan gedekt met het oude voorschotbedrag – pas worden verhoogd na het verstrekken van het overzicht. Afrekenen gebeurt op basis van het verschil tussen de naar rato geldende werkelijke servicekosten en hetgeen op basis van de voorschotnota’s is ontvangen.

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt door de verhuurder betaald en naar rato over de huurders doorbelast.

Opzegtermijn

Een opzegtermijn duurt in beginsel drie maanden. Voor ieder jaar dat een huurcontract loopt, verdient de huurder een extra maand opzegtermijn tot een maximum van drie extra maanden. De maximale opzegtermijn is derhalve zes maanden.

Tijdelijke huurcontracten

Let op: bij tijdelijk huurcontracten gelden andere regels.

Aanvullende regels bij meer dan drie kamers in één pand verhuren

Meer dan drie kamers in één pand verhuren is aan additionele regelgeving gebonden. Deze regelgeving kan verder aangevuld worden met regelgeving van de gemeente waar het pand staat (zoals een verbod meer dan drie kamers te verhuren).

De aanvullende regels met betrekking tot kamerverhuur bij meer dan drie kamers in één pand zijn als volgt:

Leefbaarheid

Zorg ervoor dat de leefbaarheid in de buurt niet onder de kamerverhuur lijdt. Denk aan geluidsoverlast, vervoermiddelen en afval.

Brandveiligheid

De brandweer kan een brandpreventieplan eisen. Ook dient elke kamer een functionerende rookmelder te hebben.

Geluidseisen

Per kamer gelden aanvullende eisen voor de geluidsisoloatie.

Specifieke regels per gemeente

In aanvulling op de algemene regels kunnen per gemeente afwijkende regels gelden. Beoordeel vooraf of uw plannen in lijn liggen met de regelgeving als van toepassing in uw gemeente.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.