Bezwaar maken tegen een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan bepaalt een gemeente wat er met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in of en hoe er gebouwd mag worden op een specifieke plek. Bent u het niet eens met bijvoorbeeld een wijziging van een bestemmingsplan, dan kunt u op specifieke momenten bezwaar maken.

Invloed op totstandkoming van een bestemmingsplan

Een bestemmingplan kent bij de totstandkoming een vast stramien. Dit is: aankondiging, ontwerp & vaststellen en bekendmaken.

Aankondiging

Ieder bestemmingsplan wordt vooraf aangekondigd. Dit gebeurt bijvoorbeeld via bewonersbrieven of de website van de gemeente.

Ontwerp

Zodra een ontwerpbestemmingsplan ontwikkeld is, kan iedereen deze gedurende zes weken inzien. Dit kan bijvoorbeeld bij de gemeente.

Heeft u moeite met de plannen?

Dan kunt u uw ‘zienswijze’ kenbaar maken aan de gemeenteraad. Wanneer u moeite hebt met de plannen maar uw  ‘zienswijze’ niet kenbaar maakt aan de gemeente, dan kunt u wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld geen verzoek meer doen om een voorlopige voorziening.

Vaststellen en bekendmaken

Na verloop van de zeswekentermijn behorende bij het ontwerpbestemmingsplan, heeft de gemeenteraad twaalf weken de tijd om het bestemmingsplan vast te stellen. Na vaststelling heeft de gemeente in beginsel twee weken de tijd voor bekendmaking van het besluit (tenzij provincie of Rijksoverheid een reactieve aanwijzing geven, dan verlengt de termijn naar zes of zeven weken).

Bent u het in deze fase niet eens met de plannen, dan kunt u (onder voorwaarden) beroep instellen of een verzoek doen voor een voorlopige voorziening.

Een beroep instellen doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een verzoek om voorlopige voorziening (om de bouw tegen te houden) is mogelijk als u uw ‘zienswijze’ kenbaar hebt gemaakt bij het ontwerp, of als het plan ten opzichte van het ontwerp gewijzigd is voor de gewijzigde onderdelen.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.